• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
  Best India Song Mp3 Collections
Chinese Flute Song Genre
1
A Boat Song in the River Region - Jiang Guoji

A Boat Song in the River Region

  Jiang Guoji

2
In the Remote Country - Dai Ya

In the Remote Country

  Dai Ya

3
Song of a Warm Southerly Breeze - Zhang Wei-Liang

Song of a Warm Southerly Breeze

  Zhang Wei-Liang

4
Remembrance of the Wind - Chen Chung-sheng

Remembrance of the Wind

  Chen Chung-sheng

5
Boating On Lake Chao - Zhan Yongming

Boating On Lake Chao

  Zhan Yongming

6
Song of Four Seasons - Dai Ya

Song of Four Seasons

  Dai Ya

7
A Joyful Reunion - Li Zengguang

A Joyful Reunion

  Li Zengguang

8
Buddhist Temple - Sun Yude

Buddhist Temple

  Sun Yude

9
A Folk Tune of Xipi Flower Drum - Zhan Yongming

A Folk Tune of Xipi Flower Drum

  Zhan Yongming

10
Moonlit Night of Erhai - Zuo Yiwei

Moonlit Night of Erhai

  Zuo Yiwei

11
A Peacock Displaying His Feathers - Li Guang-lu

A Peacock Displaying His Feathers

  Li Guang-lu

12
Grand Prelude - 鮑健

Grand Prelude

  鮑健

13
Yangguan in Three Tiers - Jin Shiyi

Yangguan in Three Tiers

  Jin Shiyi

14
Congratulating On the Harvests - Xu Chaoming

Congratulating On the Harvests

  Xu Chaoming

15
Dreamy Cloud and Mountains - Zuo Yiwei

Dreamy Cloud and Mountains

  Zuo Yiwei

16
A Happy Song On the Yi River - Qu Xiang

A Happy Song On the Yi River

  Qu Xiang

17
Fernleaf Hedge Bamboo Under the Moonlight - Chen Tao

Fernleaf Hedge Bamboo Under the Moonlight

  Chen Tao

18
Drifting with the Cloud - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Drifting with the Cloud

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

19
Mountain Retreat - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Mountain Retreat

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

20
姑蘇行 - 鄭濟民

姑蘇行

  鄭濟民

21
A Fishing Song On Poyang Lake - Tu Chuanyao

A Fishing Song On Poyang Lake

  Tu Chuanyao

22
Gong and Drum Back At Home - Hu Jiexu

Gong and Drum Back At Home

  Hu Jiexu

23
Gathering Areca Nuts - Dai Ya

Gathering Areca Nuts

  Dai Ya

24
Dating with the Moon - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Dating with the Moon

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

25
River of Sorrow - Li Zengguang

River of Sorrow

  Li Zengguang

26
After the Storm - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

After the Storm

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

27
Moonlight Shadow - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Moonlight Shadow

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

28
歡樂歌 - 鄭濟民

歡樂歌

  鄭濟民

29
A World in a Water Drop - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

A World in a Water Drop

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

30
Moonlight Over Lotus Pool - Lin Wenzeng

Moonlight Over Lotus Pool

  Lin Wenzeng

31
Homesick Under the Moon - Hu Jiexu

Homesick Under the Moon

  Hu Jiexu

32
Suzhou Scenery - Little A

Suzhou Scenery

  Little A

33
Heart of the Moon - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Heart of the Moon

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

34
A Fishing Boat Song at Dusk - Little A

A Fishing Boat Song at Dusk

  Little A

35
By the Lake - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

By the Lake

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

36
雪映紅梅 - 鄭濟民

雪映紅梅

  鄭濟民

37
A Camel Caravan - Wang Qishu

A Camel Caravan

  Wang Qishu

38
Spring Rivers and Flowers under the Moonlight - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Spring Rivers and Flowers under the Moonlight

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

39
In the Moonlight - Hu Jiexu

In the Moonlight

  Hu Jiexu

40
Going to the Fair - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Going to the Fair

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

41
The Shepherdess - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

The Shepherdess

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

42
Dancing Music of Amis Tribe - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Dancing Music of Amis Tribe

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

43
Melodys from the Night Fishermen - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Melodys from the Night Fishermen

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

44
A Descending Phoenix - Zhan Yongming

A Descending Phoenix

  Zhan Yongming

45
Tea Time at Nan Pavilion - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Huang Xiang-Xun

Tea Time at Nan Pavilion

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Huang Xiang-Xun

46
Tending My Camels - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Tending My Camels

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

47
The Hsiao Left Behind - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

The Hsiao Left Behind

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

48
Spring Song - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Spring Song

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

49
竹林深處 - 鄭濟民

竹林深處

  鄭濟民

50
The Autumn Moon over the Calm Lake - Little A

The Autumn Moon over the Calm Lake

  Little A

51
Singing Tune - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Singing Tune

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

52
Mei-hu Tune - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Mei-hu Tune

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

53
A Happy Marriage - Zhao Renyu

A Happy Marriage

  Zhao Renyu

54
Quiet Thoughts - Wong Chingkuen

Quiet Thoughts

  Wong Chingkuen

55
Three Sighs at the Guan Pass - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Three Sighs at the Guan Pass

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

56
Mellow Grape-fullness - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Mellow Grape-fullness

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

57
漁歌 - 鄭濟民

漁歌

  鄭濟民

58
A Gold Bar - Huang Jincheng

A Gold Bar

  Huang Jincheng

59
Drinking Alone Under the Moonlight - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Huang Xiang-Xun

Drinking Alone Under the Moonlight

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Huang Xiang-Xun

60
The Spring Moods - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Huang Xiang-Xun

The Spring Moods

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Huang Xiang-Xun

61
Plum Blossom Melody (Three Variations) - Lu Chunling

Plum Blossom Melody (Three Variations)

  Lu Chunling

62
Playing Musical Instrument While Walking Along the Street - Lu Chunling

Playing Musical Instrument While Walking Along the Street

  Lu Chunling

63
Meeting On the Broken Bridge - Zhan Yongming

Meeting On the Broken Bridge

  Zhan Yongming

64
Gadameilin - Dai Ya

Gadameilin

  Dai Ya

65
Birds In the Shade - Liu Guanyue

Birds In the Shade

  Liu Guanyue

66
Forgatting the Vulgar Ideas - Little A

Forgatting the Vulgar Ideas

  Little A

67
A Love Song in Autumn Night - Little A

A Love Song in Autumn Night

  Little A

68
Innocent Seagulls and Herons (Flute Instrumental) - Noble Band

Innocent Seagulls and Herons (Flute Instrumental)

  Noble Band

69
Fragrance in the Air - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Fragrance in the Air

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

70
Yearning Between You and Me - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Yearning Between You and Me

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

71
Dreaming of My Life - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Huang Xiang-Xun

Dreaming of My Life

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Huang Xiang-Xun

72
Embroider Small Bags - Chen Tao

Embroider Small Bags

  Chen Tao

73
Early Morning - Zhao Songting

Early Morning

  Zhao Songting

74
A Duet of Xun and Chi - Zhan Yongming

A Duet of Xun and Chi

  Zhan Yongming

75
Little Cabbage - Li Zengguang

Little Cabbage

  Li Zengguang

76
Meditation - Little A

Meditation

  Little A

77
Spring Ploughing Season - Little A

Spring Ploughing Season

  Little A

78
Swinging Willows in the Spring - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Swinging Willows in the Spring

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

79
Wind Blowing over the Lotus Pond - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Shi Qiu-Zhen

Wind Blowing over the Lotus Pond

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Shi Qiu-Zhen

80
The Autumn Views - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Kuo Chin-Tsai

The Autumn Views

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui, Yang Su-Hsiung & Kuo Chin-Tsai

81
Bamboos in the Autumn Night - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Chou Ping-Lan

Bamboos in the Autumn Night

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Chou Ping-Lan

82
梅花三弄 - 鄭濟民

梅花三弄

  鄭濟民

83
Hurry On the Journey - Wang Tiechui

Hurry On the Journey

  Wang Tiechui

84
Prince Qin Breaking through the Enemy Array - Little A

Prince Qin Breaking through the Enemy Array

  Little A

85
Song of Joy - Little A

Song of Joy

  Little A

86
Fishermen's Song of the Evening (Flute Instrumental) - Noble Band

Fishermen's Song of the Evening (Flute Instrumental)

  Noble Band

87
Pastoral - Du Chong

Pastoral

  Du Chong

88
Walk in the City of Suzhou (Flute Instrumental) - Noble Band

Walk in the City of Suzhou (Flute Instrumental)

  Noble Band

89
五梆子 (笛子獨奏) - Noble Band

五梆子 (笛子獨奏)

  Noble Band

90
I Am a Soldier - Hu Jiexu

I Am a Soldier

  Hu Jiexu

91
River of Sorrow - Little A

River of Sorrow

  Little A

92
Wu Bangzi - Little A

Wu Bangzi

  Little A

93
Quiet Thought (Flute Instrumental) - Noble Band

Quiet Thought (Flute Instrumental)

  Noble Band

94
Plowing in the Spring (Flute Instrumental) - Noble Band

Plowing in the Spring (Flute Instrumental)

  Noble Band

95
Autumn Moon Over the Calm Lake (Flute Instrumental) - Noble Band

Autumn Moon Over the Calm Lake (Flute Instrumental)

  Noble Band

96
Oriole Soaring (Flute Instrumental) - Noble Band

Oriole Soaring (Flute Instrumental)

  Noble Band

97
中花六板 (笛子獨奏) - Noble Band

中花六板 (笛子獨奏)

  Noble Band

98
朝元歌 (笛子獨奏) - Noble Band

朝元歌 (笛子獨奏)

  Noble Band

99
Fleur de jasmin - Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

Fleur de jasmin

  Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

100
Hautes montagnes et aux ruisselantes - Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

Hautes montagnes et aux ruisselantes

  Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

101
Dancing Song of the Yao Tribe - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Dancing Song of the Yao Tribe

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

102
Moderato Decorated Six Beat - Little A

Moderato Decorated Six Beat

  Little A

103
Beautiful Melody Needs Bosom Friends - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

Beautiful Melody Needs Bosom Friends

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

104
The Moon Over Wall Gate in Frontier - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

The Moon Over Wall Gate in Frontier

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

105
Raise Your Scart - Dai Ya

Raise Your Scart

  Dai Ya

106
Pastoral Flute - Liu Sen

Pastoral Flute

  Liu Sen

107
Ode to a Lake Area - Zhan Yongming

Ode to a Lake Area

  Zhan Yongming

108
New Song of the Yi People - Hu Jiexu

New Song of the Yi People

  Hu Jiexu

109
Listening to Dripping Springs - Zhan Yongming

Listening to Dripping Springs

  Zhan Yongming

110
A Happy Festival - Zhang Baoqing

A Happy Festival

  Zhang Baoqing

111
Primitive Hunting - Jiang Guoji

Primitive Hunting

  Jiang Guoji

112
Oriole Soaring - Little A

Oriole Soaring

  Little A

113
The Melody of Lovesickness from Hsiao - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

The Melody of Lovesickness from Hsiao

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

114
Une chanson d'amour de Kanding - Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

Une chanson d'amour de Kanding

  Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

115
Moon on the Lake - Wang Lien

Moon on the Lake

  Wang Lien

116
Mountains and Streams - Wang Lien

Mountains and Streams

  Wang Lien

117
The Lotus that Stands Out - Wang Lien

The Lotus that Stands Out

  Wang Lien

118
Parting at Yang Guan - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Parting at Yang Guan

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

119
Shanpei Lyrics (Erh-Hu) - Chen Jie-bing

Shanpei Lyrics (Erh-Hu)

  Chen Jie-bing

120
Solitude - Wang He

Solitude

  Wang He

121
Drunk with the Melody of the Hsiao - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

Drunk with the Melody of the Hsiao

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

122
Finally Found You - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

Finally Found You

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

123
I Miss You - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

I Miss You

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

124
Dreamy Flute and the Setting Sun - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

Dreamy Flute and the Setting Sun

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

125
The Hsiao Sends the Happiness of the Red Sparrow - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

The Hsiao Sends the Happiness of the Red Sparrow

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

126
My Loneliness - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

My Loneliness

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping & Ragi Lierner

127
Transforming Herself to Cloud Above Wu Mountain - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

Transforming Herself to Cloud Above Wu Mountain

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner & Hung Chi-Feng

128
Tears Running down Her Face - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner, Yang Su-Hsiung & Hung Chi-Feng

Tears Running down Her Face

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Ragi Lierner, Yang Su-Hsiung & Hung Chi-Feng

129
Fallen Petals - Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Zhu Hui Chen & Ragi Lierner

Fallen Petals

  Chou Chin-Hung, Huang Zhi-Ping, Zhu Hui Chen & Ragi Lierner

130
Chrysanthemum In - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Chrysanthemum In

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

131
The Night of Maple-Bridge - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

The Night of Maple-Bridge

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

132
Sakura - Chi Eichuh

Sakura

  Chi Eichuh

133
Lune d'automne sur le palais de l'empereur des Han - Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

Lune d'automne sur le palais de l'empereur des Han

  Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

134
The Sorrow of Women - Wang Lien

The Sorrow of Women

  Wang Lien

135
Parasite Grass - Wang Lien

Parasite Grass

  Wang Lien

136
A Flight of Stairs - Wang Lien

A Flight of Stairs

  Wang Lien

137
Autumn Ducks At Play - Wang Lien

Autumn Ducks At Play

  Wang Lien

138
Three-Treasure Buddha - Wang Lien

Three-Treasure Buddha

  Wang Lien

139
Autumn Moon Shining in the Palace - Wang Lien

Autumn Moon Shining in the Palace

  Wang Lien

140
A Nostalgic Lady - Wang Lien & 山東箏曲

A Nostalgic Lady

  Wang Lien & 山東箏曲

141
Gallop of Warhorses (Erh-Hu) - Chen Jie-bing

Gallop of Warhorses (Erh-Hu)

  Chen Jie-bing

142
Chin-chian Theme Capriccio (Erh-Hu) - Chen Jie-bing

Chin-chian Theme Capriccio (Erh-Hu)

  Chen Jie-bing

143
A Ditty of Honan (Erh-Hu) - Chen Jie-bing

A Ditty of Honan (Erh-Hu)

  Chen Jie-bing

144
The Drifting Cloud (Jing-Hu) - Chen Jie-bing

The Drifting Cloud (Jing-Hu)

  Chen Jie-bing

145
Rejoicing at Lanterns Festival (Ban-Hu) - Chen Jie-bing

Rejoicing at Lanterns Festival (Ban-Hu)

  Chen Jie-bing

146
A Ditty of Sunan (Erh-Hu) - Chen Jie-bing

A Ditty of Sunan (Erh-Hu)

  Chen Jie-bing

147
Song of Praise (Zhong-Hu) - Chen Jie-bing

Song of Praise (Zhong-Hu)

  Chen Jie-bing

148
Magnolia Welcoming the Spring - Zhao Songting

Magnolia Welcoming the Spring

  Zhao Songting

149
Delivering Grain By Horse - Hu Xiaoliu

Delivering Grain By Horse

  Hu Xiaoliu

150
A Happy Song On the Grassland - Liu Furong

A Happy Song On the Grassland

  Liu Furong

151
Phoenix Jade - Little A

Phoenix Jade

  Little A

152
The Pines on the Mountain Top - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

The Pines on the Mountain Top

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

153
Tapisserie brodée d'or - Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

Tapisserie brodée d'or

  Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

154
Lovesong (Erh-Hu) - Chen Jie-bing

Lovesong (Erh-Hu)

  Chen Jie-bing

155
Festival (Gao-Hu) - Chen Jie-bing

Festival (Gao-Hu)

  Chen Jie-bing

156
Sani Ballad - Hu Jiexu

Sani Ballad

  Hu Jiexu

157
Good Tidings - Lu Chunling

Good Tidings

  Lu Chunling

158
Flying Partridges - Lu Chunling

Flying Partridges

  Lu Chunling

159
The Lark - Yu Xunfa

The Lark

  Yu Xunfa

160
River Water - Gu Xinshan

River Water

  Gu Xinshan

161
Greif of Parting Crane - Tam Poshek

Greif of Parting Crane

  Tam Poshek

162
Phoenix Spreading Wings - Hu Tianquan

Phoenix Spreading Wings

  Hu Tianquan

163
Cold Pulm and Proud Snow - Little A

Cold Pulm and Proud Snow

  Little A

164
Double Cranes Listen to the Spring - Little A

Double Cranes Listen to the Spring

  Little A

165
Love of West Chamber - Little A

Love of West Chamber

  Little A

166
Melody of Drunk (Wind Instrument) - Noble Band

Melody of Drunk (Wind Instrument)

  Noble Band

167
送新娘 (嗩吶獨奏) - Noble Band

送新娘 (嗩吶獨奏)

  Noble Band

168
評戲 (嗩吶獨奏) - Noble Band

評戲 (嗩吶獨奏)

  Noble Band

169
鳳陽歌絞八板 (嗩吶獨奏) - Noble Band

鳳陽歌絞八板 (嗩吶獨奏)

  Noble Band

170
奪豐收 (嗩吶獨奏) - Noble Band

奪豐收 (嗩吶獨奏)

  Noble Band

171
Flower (Instrumental) - Noble Band

Flower (Instrumental)

  Noble Band

172
Birds Saluting the Phoenix (Instrumental) - Noble Band

Birds Saluting the Phoenix (Instrumental)

  Noble Band

173
Love of My Lifetime - Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Love of My Lifetime

  Hung Chi-Feng, Ragi Lierner, Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

174
The Frost Under the Sliver Moon - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

The Frost Under the Sliver Moon

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

175
Pure Relation - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Pure Relation

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

176
How Far to Han-San - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

How Far to Han-San

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

177
Pine Rain - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Pine Rain

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

178
Seeking for Plum Trees - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Seeking for Plum Trees

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

179
The Sound of Silence - Chi Eichuh

The Sound of Silence

  Chi Eichuh

180
The Last Rose of Summer - Chi Eichuh

The Last Rose of Summer

  Chi Eichuh

181
Edo Komoriuta - Chi Eichuh

Edo Komoriuta

  Chi Eichuh

182
Annie Laurie - Chi Eichuh

Annie Laurie

  Chi Eichuh

183
Amazing Grace - Chi Eichuh

Amazing Grace

  Chi Eichuh

184
Zhuangtai Qiu Si - Chi Eichuh

Zhuangtai Qiu Si

  Chi Eichuh

185
Lune d'automne sur lac calme - Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

Lune d'automne sur lac calme

  Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

186
Première rencontre - Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

Première rencontre

  Liu Fang, Allá & Ballaké Sissoko

187
Praise to Buddhas - Fan Li-bin & Zhang Yi-cheng

Praise to Buddhas

  Fan Li-bin & Zhang Yi-cheng

188
Here Come the Cuckoos - Hu Jiexu

Here Come the Cuckoos

  Hu Jiexu

189
Five Bangzi - Feng Zichun

Five Bangzi

  Feng Zichun

190
Yu Tune - Hou Yanqiu

Yu Tune

  Hou Yanqiu

191
Feeding Cattle - Zhao Chunting

Feeding Cattle

  Zhao Chunting

192
Cui Lou Yin - Zhang Wei-Liang

Cui Lou Yin

  Zhang Wei-Liang

193
Impatiens Balsamina - Little A

Impatiens Balsamina

  Little A

194
Leave for the West - Little A

Leave for the West

  Little A

195
Herding the Donkey - Little A

Herding the Donkey

  Little A

196
Proud as Apeacock - Little A

Proud as Apeacock

  Little A

197
All Shall Be Well, Jack Shall Have Jill - Little A

All Shall Be Well, Jack Shall Have Jill

  Little A

198
心酸酸 - 陳中申

心酸酸

  陳中申

199
著忍耐 - 陳中申

著忍耐

  陳中申

200
雨夜花 - 陳中申

雨夜花

  陳中申